Publikacijos

Aktualiausios Regionų ir miestų tyrimų skyriaus publikacijos

2024 m.

Ubarevičienė R., van Ham M., Tammaru T. (2024).  Fifty years after the Schelling’s Models of Segregation: Bibliometric analysis of the legacy of Schelling and the future directions of segregation research. Cities, 147, p. 1-12. eISSN 1873-6084, ISSN 0264-2751. Nuoroda: https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104838

Liutikas D. , Kriaučiūnas E., Baranauskienė V., Pociūtė-Sereikienė G. (2024). Post-COVID-19 Era: Possibilities for Responsible Tourism. Knygoje Tourist Behaviour and the New Normal, Volume II. Red. Maingi S. W., Gowreesunkar V. GB., Korstanje M. E. p. 171-194. ISBN: 978-3-031-45865-1, Palgrave Macmillan.  Nuoroda: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-45866-8_10

Kriaučiūnas E., Ubarevičienė R., Baranauskienė V., Burneika D. (2023, vėluoja). Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių tinklo kaitos tendencijos XXI amžiuje. Lietuvos Socialinė raida. Socialinės grupės ir visuomenės kaita, 12, p. 53-67. eISSN: 2424-497X. Nuoroda: https://lstc.lt/wp-content/uploads/2024/04/Lietuvos_socialine_raida_2023_12.pdf

Pociūtė-Sereikienė G., Liutikas D., Baranauskienė V. (2024). Navigating Tourism Innovations in the Post-COVID-19 Era: A Case Study of Lithuania. Quaestiones Geographicae, 43(2), p. 37-48. eISSN 2081-6383, ISSN 2082-2103 Nuoroda: https://doi.org/10.14746/quageo-2024-0018

2023 m.

Ščerbinskaitė S., Baranauskienė V. (2023). Tarp kaimo ir miesto: ką reprezentuoja kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje? Filosofija. Sociologija, 34(2), p. 128-138. eISSN 2424-4546, ISSN 0235-7186. Nuoroda: DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.2023.34.2.2

Vidzbelis D., Burneika D. (2023). Spatial analysis of Lithuanian youth turnout: Results of 2016-2020 parliamentary elections. Geographia Polonica, 96(2), p. 259-278. eISSN 2300-7362, ISSN 0016-2782. Nuoroda: https://doi.org/10.7163/GPol.0255

Kriaučiūnas E., Liutikas D., Burneika D. (2023). The impact of Covid-19 on the Tourism and Accomodation Sector in Lithuanian Rural Areas. Tourism, 71(3), p. 618-6338. eISSN 1849-1545, ISSN 1332-7461. Nuoroda: https://doi.org/10.37741/t.71.3.12

Liutikas D., Pociūtė-Sereikienė G., Baranauskienė V., Kriaučiūnas E., Burneika D. (2023). Turizmas Lietuvoje. Pokyčiai ir perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje /mokslo studija/. Vilnius : Lietuvos socialinių mokslų centras. ISBN 978-609-8324-07-5. Nuoroda: https://lstc.lt/wp-content/uploads/2023/11/Mokslo-studija.pdf

Liutikas D. (2023). Sacred Space in Geography: Religious Buildings and Monuments. Knygoje Geography of the World Piligrimages. Red. Lopez L. p. 77-112. ISBN: 978-3-031-32208-2. Cham: Springer. Nuoroda: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-23392-1

Liutikas D. (2023). Post-COVID-19 Tourism: Transformations of Travelling Experience. Knygoje Tourist Destinations and Prospects for Recovery. Red. Dube K., Nhamo G., Swart M. p. 277-301. ISBN: 978-3-031-22257-3. Cham: Springer. 
Nuoroda: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-23392-1

Liutikas D. (2023). Editorial: The 13th Annual International Religious Tourism & Pilgrimage Conference in Vilnius. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 11(4). eISSN 2009-7379. Nuoroda: https://doi.org/10.21427/N8MS-KW52

2022 m.

Lang T., Burneika D., Noorkõiv R., Plüschke-Altof B., Pociūtė – Sereikienė G., Sechi G. (2022). Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States. European Urban and Regional Studies 29(1), p. 21-44. eISSN 1461-7145, ISSN 0969-7764. Nuoroda: https://doi.org/10.1177%2F09697764211023553

Pociūtė – Sereikienė G., Burneika D. (2022) Drivers, consequences, and governance of urban shrinkage in Lithuania. The case of Šiauliai, p. 312-331.  Kng.: Postsocialist Shrinking Cities. Londonas : Routledge. ISBN 9780367415235. eISBN 9780367815011. Nuoroda: https://doi.org/10.4324/9780367815011-24

Pociūtė-Sereikienė G., Baranauskienė V., Liutikas D., Kriaučiūnas E., Burneika D. (2022) Challenges of the tourism sector in Lithuania in the context of the COVID-19 pandemic: State aid instruments and the efficiency of the tourism business support.  European Spatial Research and Policy, 29 (2), p. 1-40. ISSN 1231-1952, eISSN 1896-1525. Nuoroda:  https://czasopisma.uni.lodz.pl/esrap/article/view/13495

Liutikas, D. (2022) Stebuklų sociologija: šventi atvaizdai. Menotyra, 29(1), p. 35-60. ISSN 1392-1002. eISSN 2424-4708. Nuoroda: https://doi.org/10.6001/menotyra.v1i29.4692

Mohamed, A. A., Ubarevičienė, R., van Ham, M. (2022) Morphological evaluation and regeneration of informal settlements: An experience-based urban design approach. Cities, 128, p. 1-17. ISSN 0264-2751. eISSN 1873-6084. Nuoroda: https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103798

Aidukaitė, J., Ubarevičienė, R. (2022). Assessing housing rights in the EU countries. EuSocialCit, Amsterdam, p. 88. Nuoroda: https://zenodo.org/record/6630472

Aidukaitė, J., Ubarevičienė, R. (2022). Measuring Universality in Social Protection: A pilot study on housing benefits. Publications Office of the European Union: Luxembourg, p. 58. eISBN 9789276556213. Nuoroda: http://dx.doi.org/10.2760/205855

2021 m.

Kavaliauskas P. (sudaryt.), Krupickaitė D. (sudaryt.), Kynė G. (sudaryt.), Kavaliauskas P., Krupickaitė D., Beconytė G., Burneika D., Česnulevičius A., Daugirdas V., Dumbliauskienė M., Jankauskaitė M., Jarmalavičius D., Kriaučiūnas E., Mačiulytė J., Pilipaitis A.A., Pupienis D., Rimkus E., Stankūnavičius G., Šimanauskienė R., Tučas R., Valiuškevičius G., Veteikis D., Volungevičius J., Stankevičiūtė V. (red.). (2021). Aiškinamasis geografijos terminų žodynas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISBN 9786090706572, ISBN 9786090706565.

Liutikas D. (2021). Katalikų bažnyčios ir koplyčios Lietuvoje: statistinė analizė .Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, XLIV, p. 311-355. ISSN 1392-0502. Nuoroda: https://www.lkma.lt/index.php?id=102

Liutikas D. (2021). Travel motivations of pilgrims, religious tourists, and spiritual seekers, p.225-242. Kng: The Routledge Handbook of Religious and Spiritual Tourism, Jungtinės Amerikos valstijos: Routledge. ISBN 9780367191955. 
Nuoroda: https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Religious-and-Spiritual-Tourism/Olsen-Timothy/p/book/9780367191955

Pociūtė – Sereikienė G. (2021). Urban shrinkage in the periphery of a post-communist country: the story of Šiauliai. Journal of Baltic studies 52(1), p. 103 – 125. ISSN 0162-9778, eISSN 1751-7877.  Nuoroda: https://doi.org/10.1080/01629778.2020.1831561

Ubarevičienė R., Tretjakova V.,Pociūtė – Sereikienė G. (2021). The effects of individual and regional factors on adolescent fertility rates: The case of Lithuania. Regional Statistics 11 (3), p. 95-118. eISSN 2064-8243, ISSN 2063-9538.
Nuoroda: https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2021/2021_03/rs110305.pdf

van Ham M., Tammaru T., Ubarevičienė R., Janssen H. (2021). Rising inequalities and a changing social geography of cities. An introduction to the global segregation book, p. 1-24. Kng.: Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality: A Global Perspective, Delft : Springer. eISBN 978-3-030-64569-4, ISBN 978-3-030-64568-7.  Nuoroda: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_1

van Ham M. (red.), Tammaru T. (red.), Ubarevičienė R. (red.), Janssen H. (red.). (2021). Kng.: Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality: A Global Perspective. Delft : Springer. eISBN 978-3-030-64569-4, ISBN 978-3-030-64568-7. Nuoroda: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-64569-4

Laurinavičius, N.,  Burneika, D. (2021). Būsto renovacijos teritoriniai skirtumai Lietuvoje: metropolinių miestų atvejis, Geografijos metraštis, 54, p. 27-42.  ISSN 2335-8610, eISSN 2335-8610. Nuoroda: http://www.demografija.lt/download/02Laurinavicius_Burneika_2021a.pdf

Baranauskienė, V., Burneika, D. (2021). Demographic changes and migration in LAU 2 regions of Lithuania in 2001-2018. Ģeogrāfiski raksti: Time for Geography: Covid-19 and Beyond, 19, p. 59-69. Nuoroda: https://www.foliageographica.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/F2021olija/FG6_Baranauskiene_Burneika_59-69.pdf

2020 m.

Gedvilaitė-Kordušienė M., Tretjakova V., Krzyżowski Ł. (2020). Women’s Feelings about Childlessness in Two Pro-Natalist Countries. Polish sociological review 210(2), p. 229-244. eISSN 2657-4276, ISSN 1231-1413.
Nuoroda: https://doi.org/10.26412/psr210.06

Jasilionis D., Grigoriev P., Stumbrys D., Stankūnienė V. (2020). Individual and contextual determinants of male suicide in the post-communist region: The case of Lithuania. Population, Space and Place 26(7), p. 1-15. eISSN 1544-8452.
Nuoroda: https://doi.org/10.1002/psp.2372 

Liutikas D. (2020). Management of Piligrimages in Lithuania: Recources, Stateholders and Projects. International Journal of Religious Tourism and Piligrimage 8, p.45-61. ISSN 2009 – 7379. Nuoroda: https://doi.org/10.21427/j8w8-cw12

Mažuolienė J. (2020). Moterų antreprenerystės formavimasis lyčių lygybės politikos kontekste. Viešoji politika ir administravimas 19 (1), p. 139-149. eISSN 2029-2872, ISSN 1648-2603. Nuoroda:  http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/25126

Szabó B., Burneika D. (2020). The Impact of Social Structure and Physical Characteristics on Housing Estate in Postsocialist Cities: Cases of Vilnius and Budapest. Geographia Polonica 93(2), p. 229 – 244. eISSN 2300-7362, ISSN 0016-7282. 
Nuoroda:  https://rcin.org.pl/igipz/Content/129239/WA51_160627_r2020-t93-no2_G-Polonica-Szabo.pdf

Ščerbinskaitė S. (2020). Kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje: teritorinė tinklo analizė. Filosofija. Sociologija 31(4), p. 318-327. eISSN 2424-4546, ISSN 0235-7186. Nuoroda: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i4.4347

Tretjakova V., Gedvilaitė-Kordušienė M., Rapolienė G. (2020). Women’s pathways to childlessness in Lithuania. Social Sciences Bulletin 31(2), p. 7-21. eISSN 2592- 8562, ISSN 1691-1881.

Ubarevičienė R., Burneika D. (2020). Fast and uncoordinated suburbanization of Vilnius in the context of depopulation in Lithuania. Environmental & Socio-economic Studies 8(4), p. 44-56. eISSN 2354-0079. Nuoroda: https://doi.org/10.2478/environ-2020-0022

Vidzbelis D. (2020). Lietuvos tautinių mažumų rinkiminio aktyvumo teritorinė raiška. Geografijos metraštis 53, p.45-62. eISSN 2335-8610, ISSN 2424-3434. Nuoroda: https://doi.org/10.5200/GM.2020.4

2019 m.

Baranauskienė V. (2019). Kaimiškų teritorijų identifikavimo problema: Lietuvos seniūnijų atvejis. Geografijos metraštis 52, p. 55-72. eISSN 2335-8610, ISSN 2424-3434. Nuoroda: http://www.demografija.lt/download/04Baranauskiene_2019.pdf

Burneika D., Pocius A. (2019). Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania. Studia regionalne i lokalne 3(77), p. 5-26. ISSN 1509-4995.
Nuoroda: https://scholar.com.pl/pl/periodyki/3922-2019-studia-regionalne-i-lokalne-nr-3-77-uwaga-do-kupienia-takze-w-pdfie.html

Burneika D., Ubarevičienė R., Baranauskaitė A. (2019). Soviet Housing Estates in Vilnius, Lithuania: Socio-ethnic Structure and Future(-Less?) Perspectives. The Urban Book Series: Housing Estates in the Baltic Countries. The Legacy of Central Planning in Estonia, Latvia and Lithuania. Ed. Hess D., Tammaru T. p. 247-270. ISBN 978-3-303-23391-4. Cham: Springer. 
Nuoroda: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-23392-1

Gedvilaitė-Kordušienė M., Tretjakova V., Ubarevičienė R. (2019). Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 18, p. 96-111. eISSN 2345-0266, ISSN 1648-2425. Nuoroda: https://www.journals.vu.lt/STEPP/article/view/12562/11052

Kriaučiūnas E., Burneika D. (2019). Functional Transformations and Socio-demographic Differentiation of Lithuanian Rural Spaces. Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside. Ed. Bauski J., p. 217-237. ISBN 978-3-303-21236-0. Cham: Springer. Nuoroda: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-21237-7_10

Kriaučiūnas E., Ščerbinskaitė S. (2019). Negyvenamos teritorijos Lietuvos gyvenviečių sistemoje. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 31-46. eISSN 2424-497X, ISSN 2029-963X. Nuoroda: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

Maslauskaitė A., Platūkytė E. (2019). Material Deprivation and Personal Wellbeing of Single Mothers in Lithuania. Families in Economically Hard Times. Bingley: Emerald Publishing Limited. Ed. Cesnuityte V., Meil G., p. 73-98. eISBN 978-1-839090714, ISBN 978-1-83909-072-1. Bingley: Emerald Publishing Limited.  Nuoroda: https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781839090714

Pociūtė-Sereikienė G. (2019). Šiaulių miesto mažėjimas: depopuliaciją lėmusios priežastys, išryškėjusios pasekmės, miesto valdžios atsakas. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 47-65. eISSN 2424-497X, ISSN 2029-963X.
Nuoroda: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

Pociūtė-Sereikienė G. (2019). Peripheral regions in Lithuania: the results of uneven development. Regional Studies, Regional Science 6 (1), p. 70 -77. ISSN 2168-1376. Nuoroda: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2019.157143

Pociūtė-Sereikienė G., Baranauskienė V., Daugirdas V. (2019). Spatial exclusion in Lithuania: peripheries as „losers”, metropolitan areas as „winners”. Przegląd Geograficzny [Polish Geographical Review]91 (2), p. 5-19. eISSN 0033–2143, ISSN 2300–8466 . Nuoroda: http://rcin.org.pl/igipz/Content/76535/WA51_98249_r2019-t91-z2_Przeg-Geogr-Pociute.pdf

Rapolienė G., Šumskaitė L. (2019). Depiction of Childlessness in Lithuanian Mass Media from 2011–2016: A Catalyst of Modernization. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 21 (3(48)), p.19-36. eISSN 2344-5440, ISSN 1454-8100. Nuoroda: https://journalofcommunication.ro/index.php/journalofcommunication/article/view/280/269

Stumbrys D., Andreikėnaitė V., Germanavičius A. (2019). Savižudybių lygio diferenciacija Lietuvoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės didėjimo kontekste. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 131-144. eISSN 2424-497X, ISSN 2029-963X . Nuoroda: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

Šumskaitė L., Rapolienė G. (2019). Motinystės diskurso paraštėse: Bevaikystė 1991-1996 m. Lietuvos moterims skirtuose žurnaluose. Informacijos mokslai 86, p. 133-156. eISSN 1392-1487, ISSN 1392-0561. 
Nuoroda: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12660/14482

Šumskaitė L., Rapolienė G., Gedvilaitė-Kordušienė M. (2019). Bevaikystės pozicionavimas: reproduktyvaus amžiaus ir vyresnių moterų refleksijos. Filosofija. Sociologija, 30 (4) , p. 338-346. eISSN 2424-4546, ISSN 0235-7186. 
Nuoroda: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4159/3052

Ubarevičienė R., Burneika D. (2019). Rezidencinė diferenciacija Baltijos šalyse XXI a. pradžioje. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 13-30. eISSN 2424-497X, ISSN 2029-963X. Nuoroda: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

2018 m.

Baranauskienė V. (2018). Increasing social and spatial exclusion in sparsely populated areas of Lithuania. European Week of Regions and Cities University 6th Master Class. Book of papers, p. 76-89. 

Daugirdas V., Pociūtė–Sereikienė G. (2018). Depopulation tendencies and territorial development in Lithuania. Regional Statistics 8 (2), p. 1-23. eISSN 2064-8243, ISSN 2063-9538.
Nuoroda:  https://www.researchgate.net/publication/331114536_Depopulation_tendencies_and_territorial_development_
in_Lithuania

Daugirdas V., Dvilevičius E. (2018). Lietuvos sakralinė geografija. I dalis: sampratos ir tyrimų krypties formavimosi prielaidos. Geografijos metraštis 51, p. 61-78. eISSN 2335-8610, ISSN 2424-3434. Nuoroda:  http://www.demografija.lt/download/Daugirdas_Dvilevicius.pdf

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2018). Loneliness in Lithuanian transnational families: „I am happy if my children are happy?”. Narratives of Loneliness: Multidisciplinary Perspectives from the 21st Century, Ed. Sagan O., Miller E., p. 66-76. ISBN 978-1-138-18382-7. London: Routledge. Nuoroda:  https://www.routledge.com/Narratives-of-Loneliness-Multidisciplinary-Perspectives-from-the-21st/Sagan-Miller/p/book/9780367233389

Kriaučiūnas E. (2018). Lietuvos kaimiškų teritorijų apgyvenimas: erdvinės transformacijos ir gyventojų gerovė. Geografijos metraštis 51, p. 3-24. eISSN 2335-8610, ISSN 2424-3434. Nuoroda:  http://www.demografija.lt/download/Kriauciunas1.pdf

Pociūtė–Sereikienė G., Kriaučiūnas E. (2018). The development of rural peripheral areas in Lithuania: the challenges of socio-spatial transition. European Countryside 10 (3), p. 498- 515. eISSN 1803-8417.
Nuoroda:  https://content.sciendo.com/view/journals/euco/10/3/article-p498.xml

Rapolienė G., Mikulionienė S., Gedvilaitė-Kordušienė M., Jurkevits A. (2018). Socialiai įtraukti ar atskirti? Vyresnio amžiaus žmonių, gyvenančių vienų, patirtys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Praktika (STEPP) Nr. 16, p. 70-82. eISSN 2345-0266, ISSN 1648-2425. Nuoroda:  https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/11441/9965

Stumbrys D. (2018). Vyrų mirtingumo mažėjimas Lietuvoje: nuosekli raida ar trumpalaikiai pokyčiai? Filosofija. Sociologija 2 (29), p. 119 – 125. eISSN 2424-4546, ISSN 0235-7186. Nuoroda:  https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/3707/2505

Tretjakova V., Pociūtė–Sereikienė G., Ubarevičienė R. (2018). Paauglių kūdikių gimstamumo kaitos tendencijos: Europos Sąjungos kontekstas ir regioninė diferenciacija Lietuvoje. Lietuvos statistikos darbai 57 (1), p. 41-55. eISSN 2029-7262, ISSN 1392-642X. Nuoroda:  https://www.journals.vu.lt/statisticsjournal/article/view/12835/11641

Ubarevičienė R. (2018). City systems in the Baltic states: the Soviet legacy and current paths of change. Europa Regional 25 (2), p. 15-29 ISSN 0943-7142.

2017 m.

Baranauskienė V., Daugirdas V. (2017). Lietuvos probleminių regionų bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaita 2001-2016 m. – didėjančios teritorinės atskirties atspindys. Geografijos metraštis 50, p. 57-74. eISSN 2335-8610 , ISSN 2424-3434. 
Nuoroda:  http://www.demografija.lt/download/Baranauskiene_Daugirdas.pdf

Burneika D., Baranauskaitė A., Ubarevičienė R. (2017). Social segregation and spatial differentiation of electoral alignment in Vilnius Metropolitan Area. Geographica Polonica 90 (2), p. 87-110. eISSN 2300-7362, ISSN 0016-7282.
Nuoroda:  http://rcin.org.pl/igipz/Content/62831/WA51_82659_r2017-t90-no2_G-Polonica-Burneika.pdf

Maslauskaitė A. (2017). Single mothers always lose? Unions dissolution and perceived changes in material well-being in Lithuania. Journal of Divorce & Remarriage 58 (8), p. 614-630. eISSN 1540-4811, ISSN 1050-2556.
Nuoroda:  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2017.1354279

Pocius A., Burneika D. (2017). Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose. Lietuvos statistikos darbai 56 (1), p. 18-30. eISSN 2029-7262, ISSN 1392-642X. Nuoroda:  https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13668/12579

Shor M., Burneika D. (2017). Metropolinių Lietuvos miestų migraciniai regionai XXI amžiaus pradžioje. Geografijos metraštis 50, p. 41-56. eISSN 2335-8610, ISSN 2424-3434. Nuoroda:  http://www.demografija.lt/download/Shor_Burneika.pdf

Stumbrys D. (2017). Demografinių pokyčių įtaka Lietuvos darbo ištekliams. Lietuvos socialinė raida. Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės, Nr. 6, p. 11-23. eISSN 2424-497X, ISSN 2029-963X.

Stumbrys D. (2017). Stikliuko gaubtas. Nesaikingas alkoholio vartojimas Lietuvoje. Bernardinai.lt. Interneto dienraštis.
Nuoroda:  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-23-stikliuko-gaubtas-nesaikingas-alkoholio-vartojimas-lietuvoje/154525

Ubarevičienė R., van Ham M. (2017). Population decline in Lithuania: who lives in declining regions and who leaves? Regional Studies, Regional Science 4 (1), p. 57-79. ISSN 2168-1376.
Nuoroda:  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2017.1313127v